תנאי שימוש

 1. תנאים כללים:

  1. הנך מצהיר, כי אתה תושב מדינת ישראל, וכי הנך מעל לגיל 18.

  2. הנך מצהיר, כי אתה בעל חשבון בנק, וכי אתה עושה שימוש בכרטיס אשראי שהונפק לך כדין.

  3. הנך מצהיר, כי כל הפרטים שמסרת ו/או תמסור באמצעות האתר, הינם פרטיך האישיים והנכונים, לרבות כתובת מייל, שם מלא, כתובת מעודכנת, מספר טלפון ותעודת זהות.

  4. הנך מצהיר, כי השימוש באתר הינו לצורך פרטי בלבד.

  5. התנאים המופיעים באתר האינטרנט של החברה והעדכונים שיימסרו בכתב עד למועד היציאה לטיול, מהווים את הסכם ההתקשרות שבין החברה למטייל.

  6. לא תתקבל טענה כי משתתף לא קרא ו/או לא הסכים לתנאים אלו והמידע המופיעים בחוברת זו, קודם להרשמתו לטיול ו/או השתתפותו בטיול.

  7. הנך מצהיר, כי ידוע לך שפרטיך אשר תמסור ישמשו את החברה לצרכי קשר עמך בקשר לטיול ו/או בקשר להצעות נוספות ו/או הצעות נוספות אשר החברה תשלח לך באמצעות המייל ובכל דרך אחרת מעת לעת.

 2. הרשמה לטיול או תשלום המקדמה, בהתאם לתנאי התשלום ו/או עצם השתתפות בטיול או בחלק ממנו מבטאים את הסכמתך המלאה והמפורשת לכל התנאים המפורטים באתר.

 3. מינימום משתתפים:

  1. קיום הטיול מותנה בהרשמה של 10 מטיילים לפחות (אלא אם כן צוין אחרת בתכנית הטיול). החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל טיול עד 14 יום לפני יציאתו, אם עד אותו מועד לא נרשמו 10 מטיילים לפחות, לרבות תשלום המינימום להבטחת השתתפותם בטיול.

  2. במקרה של ביטול כמפורט בסעיף זה לעיל ומסיבה זו בלבד, תחזיר החברה את הכספים ששולמו לה באותו אמצעי בו שולמו הכספים (לדוגמא, זיכוי בכרטיס אשראי או בחשבון פייפאל. במקרה בו תיאלץ החברה להשיב את הכספים בשקלים, הסכום יהיה מחושב לפי שער החליפין של המטבע כפי שהיה ביום ששילם לחברה.

  3. למען הסר ספק, מובהר, כי החברה תהיה פטורה מלשלם פיצוי כלשהו למטייל עקב ביטול הטיול מהסיבה המפורטת בסעיף זה.

 4. הצהרות המשתתפים:

כל משתתף מצהיר בזאת כדלקמן:

  1. כי מצב בריאות מאפשר לו לצאת לטיול ולבצע את כל תכנית הטיול;

  2. כי הוא מודע לכך, כי קיים איסור מוחלט וגורף לעשן בטיסות, נסיעות, חדרי ושטחי בתי המלון ובכל שטח המציין זאת, בהתאם לחוק המקומי.

  3. כי יש בידו דרכון בתוקף למשך חצי שנה לפחות לאחר סיום הטיול ויש בו לפחות שני עמודים ריקים;

 1. לפני כל טיול יתקיים מפגש קבוצה, בו תתקיים סקירה כללית על מסלול הטיול ויינתנו פרטים מעודכנים (אשר יישלחו גם באמצעות הדוא"ל). בכל מקרה של היעדרות, לא תהיה החברה אחראית להעביר למשתתף את המידע שנמסר בפגישה.


 

 1. טיסות -

  1. רכישת הטיסות יהיו על ידי החברה ובאחריותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  2. הטיסות תהיינה ישירות

  3. למען הסר ספק החברה מבהירה, כי אין היא אחראית למהלך הטיסה, לשרות הניתן בה, לוחות הזמנים, עיכובים ועוד.

  4. במקרה חריג בו יבחר הלקוח ,בכפוף לאישור מראש ובכתב מועם החברה, ניתן להגיע בעצמו ו/או לטוס חזרה לבד למקום המפגש של הטיול, אשר יפורסם מראש על ידי החברה, ובלבד שהוא אחראי להגיע למקום המפגש בזמן.

החברה לא תמתין למאחרים ולא תזכה אם הפסיד חלק מהטיול בגלל איחורים עיכובים וכו'.

 1. מלונות -

  1. בתי המלון הינם בדרגה ובסיווג שצוינו בכל תכנית טיול. האכסון בחדרים יהיה לשני נוסעים בחדר אלא אם כן נתבקשנו להקצות חדר למספר שונה של נוסעים והעניין אפשרי וקיבל את אישורנו מראש ובכתב. במקרה של משפחות, ההנחות לילדים כפופות לאכסון בחדר זוגי אליו תוכנסנה מיטות נוספות (לעתים מיטות מתקפלות או ספה נפתחת).

  2. דרוג בתי המלון נקבע על-ידי רשויות התיירות המקומיות ו/או ספקים מקומיים, על פי הקריטריונים המקובלים באותו מקום.

  3. החברה תעשה כל שביכולתה לאכסן את המשתתפים בבתי המלון המופיעים ברשימת המלונות שתועבר לכל משתתף לפני היציאה לטיול, אולם יתכנו שינויים בשל הזמנת יתר שביצע המלון או מכל סיבה שהיא אשר אינה תלויה בחברה. במקרה כזה שומרת החברה לעצמה את הזכות להסדיר מלון חלופי באזור או לעתים מחוץ לאזור. בתי המלון יהיו ברמה דומה לאלו המפורסמים בחוברת לגבי הטיול.

מודגש בזאת כי זהות בתי המלון, להבדיל מרמתם המובטחת, איננה חלק מהתחייבות החברה, מאחר ויתכנו שינויים של "הרגע האחרון" גם לאחר יציאת הקבוצה מהארץ מסיבות שאין לחברה שליטה עליהן. החברה תיידע את הנוסע, ככל האפשר, בדבר כל שינוי כאמור, עם היוודע לה הדבר.

  1. במידה ונרשם יחיד מעוניין בציוות שותף/ה לחדר, עליו לעדכן אותנו בנושא בעת ההרשמה לטיול, ואנו נעשה מצדנו מאמץ על מנת לשבצו בחדר עם נרשם נוסף. אם הדבר לא יעלה בידנו, יחויב המטייל בתוספת ליחיד בחדר.

  2. מטייל שנרשם כיחיד והוא מעשן, אם לחדרו צורף מטייל יחיד שאינו מעשן – מתחייב להימנע מעישון בחדרי המלונות בכל מהלך הטיול. אם יסרב לשיבוץ כאמור, מראש ובעת ההרשמה או במהלך הטיול – יידרש לשלם תוספת ליחיד בחדר.

  3. הגעה מאוחרת למלון ו/או עזיבה מוקדמת של המלון עשויות להביא להפסד ארוחה/ות ואו לקבלת ארוחה/ות מסוג שונה והכל בהתאם לנוהגי המלון ובאחריותו. שעת הכניסה לחדרים ופינויים הנה על-פי מדיניות כל מלון ומלון, ולרוב הכניסה הינה החל מהשעה 15:00 ופינוי לפני השעה 10:00, וזאת על מנת לאפשר לעובדי המלון לארגן את החדרים עבור האורחים הבאים - זאת בלי קשר למועדי הטיסות.

 1. תשר (טיפ) - התשר ישולם בארץ לפני היציאה לטיול ויינתן על ידי המדריך למספקי השירותים השונים: מלצרים, נהגים, פקידי קבלה, מדריכים מקומיים וכד' (התשר אינו מיועד למדריך הטיול).

 2. ארוחות -

  1. בכל תכנית טיול המופיעה בחוברת פורטו הארוחות הכלולות בטיול.

  2. ארוחות אשר לא פורטו בתוכנית הטיול אינן כלולות במחיר הטיול.

  3. משתתפים המעוניינים בארוחות מיוחדות (כמו צמחוניות) חייבים להזמינן מראש בארץ, בעת ההרשמה לטיול. הזמנת ארוחות מיוחדות אינה כרוכה בתשלום נוסף, אולם החברה אינה מתחייבת כי יהיה באפשרותה לספק במהלך הטיול או בחלק ממנו ארוחות מיוחדות כמבוקש. הודעה על כך יקבל המשתתף מוקדם ככל הניתן.

 3. הסעות -

  1. משתתפי הטיול ייסעו באוטובוסי תיירים נוחים, עם מיזוג אוויר בהתאם לעונות השנה, להעברת הנוסעים וחפציהם לכל בתי המלון ומהם לתכניות הסיורים והביקורים הכלולות במחיר הטיול.

 4. סיורים ובילויי בחירה -

  1. סיורים ותכניות לבילוי, אשר הוגדרו כאופציה/אפשרות ואינם כלולים במחיר הטיול, הינם בגדר הצעה בלבד, לבחירתו החופשית של המשתתף. סיורים ותכניות כאמור יאורגנו באמצעות מלווי הקבוצות, תמורת תשלום שיפורט מראש ולעתים מותנים במספר משתתפים מינימלי. הסעות, דמי כניסה וכל מרכיב נוסף בהם, יהיו על חשבון הנוסעים.

  2. בכל תכנית טיול פורטו הסיורים על סוגיהם השונים והביקורים הכלולים בטיול. הסיורים המודרכים הינם בהדרכת מדריך ישראלי בעברית.

  3. במקרים בהם ייערכו סיורים בהדרכת מורי דרך מקומיים, ההדרכה תלווה בתרגום מלווה הקבוצה.

 5. תשלום –

  1. כל התשלומים יתבצעו באירו.

  2. כל משתתף מחויב בתשלום דמי רישום, אשר לא יוחזרו בכל מקרה, בסך של 100 ₪ או בשיעור של 5% מסך עלות הטיול, הנמוך מביניהם.

  3. במועד הרישום ישלם המשתתף מקדמה בשיעור של 25% מהמחיר המלא של הטיול.

  4. יתרת התשלום תבוצע עד ולא יאוחר מ- 30 יום קודם למועד היציאה לטיול.

  5. למען הסר ספק מובהר, כי ככל שמועד הרישום לטיול קצר מ- 30 יום, מלוא התשלום יבוצע במועד הרישום.

 6. מדיניות ביטול -

במקרה שמשתתף יבטל (למען הסר ספק לא במקרה בו הטיול יבוטל עקב העילה המפורטת בסעיף 3 לעיל) את הזמנתו לטיול או לחלופין יבקש להשתתף בטיול אחר, יחולו דמי רישום וטיפול למשתתף וכן דמי ביטול, כמפורט להלן בהתאם למועדים והשיעורים מן התמורה כדלקמן, ואלו לא יוחזרו לנוסע:

  1. עד 30 יום קודם ליציאה לטיול – דמי הביטול יהיו בשיעור של 10% מעלות הטיול;

  2. עד 21 יום קודם ליציאה לטיול – דמי הביטול יהיו בשיעור של 25% מעלות הטיול;

  3. עד 8 ימים קודם ליציאה לטיול – דמי הביטול יהיו בשיעור של 50% מעלות הטיול;

  4. עד 4 ימים קודם ליציאה לטיול – דמי הביטול יהיו בשיעור של 75% מעלות הטיול;

  5. לאחר מכן, לרבות במקרה בו הנוסע לא יתייצב לטיול – דמי הביטול יהיו בשיעור של 100% מעלות הטיול;

  6. נוסע אשר יפסיק את השתתפותו בטיול במהלכו, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לקבל החזר כלשהו של כספים ששולמו על ידו. לאחר יציאת הקבוצה מהארץ לא יוחזרו כספים מכל סיבה שהיא עבור כל חלק של טיול או אירוע בו לא השתתף הנוסע, לרבות סיור, קטע מסיור, מסלול בו לא נסע, ארוחות שלא נוצלו, בתי מלון, כניסה לאתרים וכיו"ב.

  7. מובהר בזאת, כי במקרה בו עלות הטיול תהיה גבוהה במעל 10% ממחיר הטיול עליו ידע הלקוח בעת הרישום, יהיה זכאי לבטלו תוך השבת מלוא התשלום, לרבות דמי הרישום, וזאת

 1. נזקים וביטוח

  1. בכפוף להוראות הדין, החברה אינה אחראית לנזקי משתתף שיגרמו כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם למשתתף, לרבות נזקים מחמת תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אובדן של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר.

  2. מובהר ומודגש בזאת כי לא יינתנו החזרים כלשהם בגין הפסקת הטיול עקב מחלה, פציעה, או כל סיבה אחרת כלשהי.

  3. החברה ממליצה למשתתף לבטח עצמו על חשבונו מרגע ביצוע ואישור ההזמנה, בביטוח אישי מקיף ונרחב המכסה את האירועים והנזקים המתוארים לעיל והכולל בין היתר ביטוח רפואי, ביטוח מטען וביטוח דמי ביטול.

 2. סירוב להרשמה ו/או הפסקת טיול

  1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשה להרשמה ו/או לסרב לשתף כל אדם אשר לדעתה עלול להפריע למהלכו התקין של הטיול ללא כל צורך לנמק עמדתה בנידון. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק השתתפותו של מטייל אשר התנהגותו ו/או מצב בריאותו מונעים המשך השתתפותו בטיול ו/או פוגעים או עלולים לפגוע במטייל עצמו, במדריך או במשתתפים אחרים, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המדריך בטיול. במקרה של הפסקת השתתפות כאמור, לא יוחזרו למטייל הכספים אשר נגבו על הטיול אלא אם החברה תקבל החזר בעבור אותו חלק יחסי שלא נוצל.


 

 1. ייעוץ / תכנון טיול – במקרה בו יבחר הלקוח לקבל שרותי ייעוץ ותכנון טיול אישי (שלו ו/או של בני משפחתו / קבוצה מטעמו) בלבד (למען הסר ספק – לא השתתפות בטיול מאורגן במסגרת קבוצה), מובהר בזאת, כי שרותי הייעוץ / תכנון הטיול ו/או סיוע בהזמנות אינם מטילים אחריות על היועץ מכל סוג שהם לגבי טיסות / מלונות / האתרים / זמן השהות וכל מרכיב אחר בטיול, בקשר למצבו הפיזי, איכות השירות, תנאי מזג אוויר, התמורה, מצב הטבע ועוד. שרותי הייעוץ הינם המלצות בלבד. סיוע בביצוע הזמנות הינו סיוע טכני בלבד אל מול סוכנויות ו/או רשויות באיטליה ואינן בבעלות ו/או קשורות אל היועץ. היועץ אינו אחראי לטיב השירות ולתוצאות השירות שיינתנו על ידי נותני השירות בפועל, אשר אינם קשורים ליועץ בכל דרך שהיא.

 2. כללי

  1. החברה מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויים ושאינם בשליטתה, אם יחולו אצל ספקי השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה או שיבוש של ממש.

  2. במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע אשר הועברה לחברה בזמן סביר ובכתב, מתחייבת החברה להעביר את הבקשה לספק השירות הרלבנטי, אולם לא תהיה מצידה התחייבות למילויה, אלא אם אושר למשתתף בכתב, כי הבקשה תקוים.

  3. החברה אינה אחראית על תופעות שונות של מזג אויר (רעידת אדמה, שיטפונות, ערפל, שלג, התפרצות הר געש וכד') ו/או נסיבות אחרות כלשהן (כדוגמת הפסקת חשמל, שביתות עובדים ומהומות מקומיות, מצב בטחוני מיוחד וכיו"ב) שאינן בשליטת החברה העלולות לגרום לשינוי או ביטול כלשהו של ביקור באתר ו/ או שינוי במסלול הטיול המתוכנן אשר ייעשו על-פי שק"ד הבלעדי של החברה. יובהר עוד, כי במקרה של ביטול טיסה עקב תופעות אלו, ההוצאות שייגרמו למשתתף כתוצאה מכך, יחולו עליו בלבד.

  4. בחלק מהאתרים קיימים קטעי הליכה מסוכנים האסורים למעבר אדם. בקטעים אלו העובר על אזהרות מלווה/מדריך הטיול וההנחיות של המקום עושה זאת על אחריותו הבלעדית. באתרים אלו יהיה למלווה הקבוצה/מדריך הטיול שיקול הדעת הבלעדי לאסור השתתפותו של נוסע בעל מוגבלויות גופניות ואחרות שהשתתפותו תהווה סכנה לבריאותו.

  5. למידע מפורט בנושא אזהרות מסע, על הנוסע לפנות לאתר משרד החוץ: .www.gov.il/firstGov